دریافت/ خسرو شافعی

به اردشير لارودى‏

در باران اتهام و يقين‏

در هواىِ زايشِ زمين‏

خود ويرانى سرودن‏

همه‏ى تو نيست!

چشم‏هايى مى‏نگرند

چشم‏هايى گريانند

چشم‏هايى بى‏باور

و چشم‏هايى مى‏دانند

گاه‏

سقوط

صعود است‏

درآشفتگى‏

به دور از چشم‏ها

مى‏انديشم‏

دريافت را و

ديگر هيچ…

بخارا 73-72؛ مهر ـ دی 1388