خود خروش/ شیدا دیانی

«دريا ! دريا ! عاشق !

تا كى‏ات به پاى كوه‏

موج بايد زدن؟

چندى به سنگ‏

سر كوفتن؟

دل شكافتن؟

نخسبيدن؟

تا چند

پاره پاره جان خروشيدن؟

خموشى به خود خروش‏

خراشيدن؟»

شیدا دیانی

– «دريغا به كوه كوفتن و

موج موج‏

باز آمدن!

دريغا خود زادن از

به عاشقى كوفتن!

ورنه كدام عاشق و

تا يكّگى نكاهيدن؟»

19 آگوست 2004 – بروكلين، نيويورك

بخارا 73-72، مهر ـ دی 1388