One Comment

  1. 1

    اميد مجد

    عکس دکتر مصفا را دیدم و یادم افتاد که این استاد بزرگوار مرد هیچ است و از دیار هیچ!و

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour