دو شعر از خسرو شافعی

 

به‌ استاد محمّد روشن‌

 رؤيا

حجّار تنديسي‌

 فردائيان‌ را

                                     نياز

 شكلي‌

                         نه‌ براي‌ سياحت‌

 هيئتي‌

                         نه‌ براي‌ نخوت‌

 سيل‌واري‌

                                     جاري‌

 كه‌ دارا و ندار

                                                 نشناسد

 از تيغ‌ جلاّد و

                                                 تبر شكست‌

                                                 نهراسد

 مجموعي‌

 با هر طلوع‌

                                     نوري‌ در حيات‌

 با هر غروب‌

                                     رعدي‌ در ظلمت‌…

                                                                                                 1383

در ياد مهندس‌ منوچهر حقيقت‌ كاشاني‌

 ياس‌

صعب‌ راهِ زيستن‌

 تا بنياني‌ بر اين‌ خاكستريِ سرد

 بي‌ لاجوردِ آسمان‌

 در هواي‌ گرفته‌ و نورِ زرد!

 فريادِ بيداران‌

 در اين‌ خموشيِ پُر درد

 رؤيايِ سوگواران‌

 در قفايِ تجهيز نرد!

 شكوفه‌ي‌ ياس‌

 در يأس‌ دامن‌گير مرد

 شرافتِ ايثار

 در حقيقتِ انكارِ فرد!

 تا ذوب‌ كاكُل‌ سپيد قلّه‌

 جاري‌ بر منجلابِ طرد!…

                                                                                                 1387