در آغوش خراسان/ محمد علی عجمی ( تاجیکستان)

 قلندر، مست‌ مستان‌ است‌ امشب‌

 خراب‌ آباد، لرزان‌ است‌ امشب‌

 بخنديد و برقصيد و بنوشيد

 كه‌ خون‌ تاك‌، ارزان‌ است‌ امشب‌

 همه‌ عشق‌ و همه‌ شعر و همه‌ شور

 كلام‌ شيشه‌ عريان‌ است‌ امشب‌

 چراغ‌ ديدة‌ ما را بخندان‌

 دل‌ ما آتش‌افشان‌ است‌ امشب‌

 همه‌ صف‌ در صف‌ هم‌ در مناييم‌

 نماز عيد قربان‌ است‌ امشب‌

 به‌ هر چه‌ هست‌، هر چه‌ نيست‌، شاديم‌

 كه‌ زاهد دست‌افشان‌ است‌ امشب‌

 به‌ قدر هر نفس‌ بايد رسيدن‌

 غنيمت‌، چرخ‌ گردان‌ است‌ امشب‌

 سمرقند و بخارا و خجندم‌

 در آغوش‌ خراسان‌ است‌ امشب‌