بی قراری / فریده رازی

 بي‌ قراري‌، بي‌ قراري‌، بي‌قراري‌

 بال‌ بستن‌، بال‌ بستن‌، بال‌ بستن‌

 پر شكستن‌، پر شكستن‌، پر شكستن‌

 از سر كوي‌ تو رفتن‌

 در بيابان‌ چرخ‌ خوردن‌، چرخ‌ خوردن‌

 در جفايت‌ گريه‌ كردن‌، گريه‌ كردن‌

 از سر جان‌ پر كشيدن‌، پر كشيدن‌

 در هواي‌ بي‌خودي‌ها، داغ‌ تو بر دل‌ نهادن‌

 از قضاي‌ روزگاران‌ چشم‌ بستن‌، چشم‌ بستن‌

 تا براي‌ لحظه‌اي‌ پيش‌ تو بودن‌

 خاكِ تو بر نور چشمانم‌ كشيدن‌

 خون‌ دل‌ از بند بند سينه‌ جستن‌

 بال‌ و پر آتش‌ زدن‌، خود سوختن‌

 واي‌ بر من‌، واي‌ بر من‌، تا سر كوي‌ تو رفتن‌

 پر كشيدن‌، پر كشيدن‌

 واي‌ بر من‌، واي‌ بر من‌، بي‌تو اين‌ سان‌

 زنده‌ بودن‌، زنده‌ بودن‌