بخارا/امین علی اکبری ( پندار)

 

 در اين‌ روزگاري‌ كه‌ هيچ‌اش‌ نبود

 خبر از گل‌ سرخ‌ و ياس‌ كبود

 بخارا  تو در باغ‌ دل‌ سبز باش‌

 همي‌ ياس‌  و برگ‌ و همي‌ سرو باش‌

 به‌ كامت‌ اگر چرخ‌ گردون‌ نگشت‌

 ببار همچو ابري‌ بر آفاق‌ و دشت‌

 بخارا  تو را كينه‌ها در ره‌ است‌

 كه‌ گر صبر كردي‌ همان‌ بهتر است‌

 همي‌ آرزو دارم‌ از كردگار

 كه‌ گردد همي‌ عمر تو پر شمار