رقص آرزو/ حسین بوشهری

 ناز سنبله‏ايى‏

 تاب رقص آرزو در باد

 گيسوبند گره‏ايى در فرش دست‏چين خواب‏

 هزار، هزار طره‏ى نازى پر عسل عروس‏

 شكن، شكن پر كرشمه رها

 خواب مست خاطره‏ايى‏

    شوق يله‏اى‏

 سوگلى، بيد بُتانى به گرد نقش جهان‏

 هفت پرده بيات اصفهانى هاشور اسليمى‏

    رندى‏

    چاوش خوان رباعى‏

 مسيحايى دست باغبانى بر احياى سست نشاء

 گل ختمى به سنگ نشانى‏

 غمزه‏ى خُسروانى به مزه‏ى بادام تلخ‏