3 Comments

 1. 1

  کورش امیرپور

  از شمار دو چشم یک تن کم
  وز شمار خرد هزاران بیش

 2. 2

  دکتر ابوالفضل رسولی

  اندوه که اندوهگساران همه رفتند

 3. 3

  احمد رضا نادری سمیرمی

  زمین گر گشاده کند راز خویش
  بپیماید آغاز و انجام خویش
  کنارش پر از تاجداران بود
  برش پر ز خون سواران بود
  پر از مرد دانا بود دامنش
  پر از خوب رخ جیب پیراهنش
  چه افسر نهی بر سرت بر چه ترگ
  بدو بگذرد زخم پیکان مرگ/ فردوسی / و این جهان گذرنده را خلود نیست و همه بر کاروانگاهیم و پس یکدیگر میرویم و هیچ کس را اینجا مقام نخواهد بود چنان باید زیست که پس از مرگ دعای نیک کنند ( بیهقی)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour