ـ منزل انجوی شیرازی ایستاده : ایرج افشار، غلامرضا سمیعی، اصغر مهدوی، مصطفی مقربی، غلامعلی فریور، یحیی مهدوی، سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، شرف الدین خراسانی، پرویز مجلل، نشسته: علی دهباشی، فضل الله تابش، علی دهباشی و امیر ماهلی