سخنرانی هوشنگ ظریف در شب استاد عبدالوهاب شهیدی

استادهوشنگ ظریف درگذشت

( ۱۶ آذر ۱۳۱۷ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
به یاد وخاطره ماندگارش سخنرانی ایشان را در شب استاد عبدالوهاب شهیدی یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ به اشتراک می گذاریم.