معانی طنزآمیز واژگان / نصرت کریمی

 

با نصرت کریمی ـ عکس از کامبیز شافعی ( 1383)
با نصرت کریمی ـ عکس از کامبیز شافعی ـ 1383

 نوكر = كسي‌ كه‌ به‌ تازگي‌ كر شده‌ باشد. يا كر نوين‌.

 دست‌ در كار = هنگامي‌ كه‌ پا در كار نباشد.

 دستكاري‌ = دستي‌ كه‌ كاري‌ باشد.

 كار دستي‌ = كاري‌ كه‌ با پا نتوان‌ انجام‌ داد.

 دستمال‌ = دستي‌ كه‌ تمايل‌ به‌ ماليدن‌ دارد.

 دستور = دستي‌ كه‌ به‌ تور مي‌زند.

 دست‌ به‌ سينه‌ = دستي‌ كه‌ براي‌ سينه‌زني‌ مناسب‌ باشد.

 دست‌ چپ‌ = دستي‌ كه‌ چشمش‌ چپ‌ باشد.

 دست‌ راست‌ = دستي‌ كه‌ كج‌ نباشد.

 دست‌ خالي‌ = مثل‌ نان‌ خالي‌ يا دست‌ خال‌ خالي‌.

 دست‌ خر = دستي‌ كه‌ خر و بي‌شعور باشد.

 دست‌ فروش‌ = كسي‌ كه‌ دست‌ مي‌فروشد.

 دست‌ خيس‌ = دستي‌ كه‌ مدام‌ در آب‌ باشد.

 دست‌ دادن‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ را به‌ ديگري‌ مي‌بخشد.

 دست‌ نشانده‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ را نشان‌ مي‌دهد.

 دست‌ رو كردن‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ را پشت‌ رو مي‌كند.

 دست‌ شستن‌ = كسي‌ كه‌ پايش‌ را نمي‌شويد.

 دست‌ چسبانكي‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ آلوده‌ به‌ چسب‌ باشد.

 دست‌ بكار = دستي‌ كه‌ بي‌كار نباشد.

 دست‌ به‌ آب‌ = دستي‌ كه‌ در آب‌ باشد.

 دستك‌ دنبك‌ = دستي‌ كه‌ دنبك‌ مي‌زند.

 خوش‌ دست‌ = دستي‌ كه‌ خوشحال‌ و خوش‌ باشد.

 دست‌ كج‌ = دستي‌ كه‌ راست‌ نباشد.

 دست‌ و دل‌ باز = دستي‌ كه‌ دلش‌ بسته‌ نباشد.

 دست‌ تهي‌ = كسي‌ كه‌ دستش‌ سوراخ‌ باشد.

 دسته‌ جارو = كسي‌ كه‌ دستش‌ مثل‌ جارو باشد.

 دست‌ بند = النگوي‌ مزاحم‌.

 دست‌ بزن‌ = وقتي‌ كه‌ دست‌ به‌ زن‌ دست‌ مي‌زند

 دست‌ زده‌ = مثل‌ بيد زده‌ يا دستي‌ كه‌ زده‌ شده‌ باشد

 دست‌ تنها = دستي‌ كه‌ ازدواج‌ نكرده‌ باشد

 دست‌ شوئي‌ = محلي‌ كه‌ در آنجا بيش‌ از شستن‌ دست‌، كارهاي‌ ديگر مي‌كنند

 دست‌ چسبانكي‌ = دستي‌ كه‌ اموال‌ ديگران‌ به‌ آن‌ مي‌چسبد

 گربه‌ رو = راهي‌ كه‌ گويا سگ‌ نمي‌تواند از آنجا عبور كند

 گربه‌ي‌ بي‌چشم‌ و رو = آدمهاي‌ بي‌چشم‌ و رو براي‌ اينكه‌ از احساس‌ گناه‌ رنج‌ نبرند، اين‌ صفت‌ نابهنجار را به‌ گربه‌ نسبت‌ داده‌اند.

 بازي‌ گربه‌ با دم‌ خود = ما انسانها هم‌ اگر همبازي‌ نداشته‌ باشيم‌، با يكجائي‌ از بدنمان‌ بازي‌ مي‌كنيم‌.

 بچه‌ گربه‌ = مثل‌ بچه‌ انسان‌، از پدر و مادرش‌ زيباتر است‌.

 گربه‌ي‌ خانگي‌ = مثل‌ غذاي‌ خانگي‌ سالمتر است‌

 گربه‌ وحشي‌ = مسلماً از آدمها كه‌ با بمب‌ اتم‌ مليون‌ها همنوع‌ خودشان‌ را مي‌كشند، وحشي‌تر نيست‌.

 گربه‌ دزده‌ = بيشتر از انسان‌ها دزد نيست‌.

 شراب‌ = آبي‌ است‌ كه‌ شر به‌ پا مي‌كند.

 قرطاس‌ = طاسي‌ كه‌ قر مي‌دهد

سخنران‌ = راني‌ كه‌ سخن‌ مي‌گويد

 سخندان‌ = مثل‌ قندان‌. ظرفي‌ كه‌ در آن‌ پر از سخن‌ است‌

 سرباز = كسي‌ كه‌ كلاه‌ بر سرش‌ نباشد

 گنده‌ دماغ‌ = كسي‌ كه‌ دماغش‌ بوي‌ گند بدهد

 پينه‌ دوز = كسي‌ كه‌ پايش‌ را تو كفش‌ هيچ‌ كسي‌ نمي‌كند اما دستش‌ هميشه‌ در كفش‌ ديگران‌ است‌.

 استخر خالي‌ از آب‌ = براي‌ شناي‌ كساني‌ كه‌ شنا بلد نيستند

 هميشه‌ طلبكار = كسي‌ كه‌ به‌ هيچ‌ كس‌ قرض‌ نداده‌ است‌

 كوفته‌ كاري‌ = كوفته‌ با ادويه‌ي‌ كاري‌

 تشخيص‌ = قايقي‌ كه‌ روي‌ آب‌ باشد

 عاقبت‌ انديش‌ = كسي‌ كه‌ در زمان‌ حال‌ زندگي‌ نمي‌كند

 خودبين‌ = كسي‌ كه‌ پيوسته‌ در مقابل‌ آئينه‌ باشد

 قهوه‌خانه‌ = محلي‌ كه‌ فقط‌ چاي‌ مي‌دهند

 بادمجان‌ = جاني‌ كه‌ دم‌ داشته‌ باشد

 سبيل‌ = جمع‌ سه‌ بيل‌

 نان‌ سنگك‌ = ناني‌ كه‌ مثل‌ سنگ‌ باشد

 نردبان‌ = مثل‌ دربان‌، كسي‌ كه‌ نرده‌ را مي‌پايد

 بازار = برعكس‌ بيزار

 زنبور = زني‌ با موي‌ بور

 قلم‌ خودنويس‌ = چيزي‌ كه‌ خودش‌ مي‌نويسد

 دروازه‌ = دري‌ كه‌ هميشه‌ وازه‌

 آشپز = كسي‌ كه‌ پلو پختن‌ بلد نباشد

 تهران‌ = ته‌ ران‌

 بيداد = كسي‌ كه‌ قادر به‌ داد زدن‌ نباشد

 كار چاق‌ كن‌ = كسي‌ كه‌ كار را مثل‌ چپق‌ و قليان‌ چاق‌ مي‌كند.

 كاردستي‌ = كاري‌ كه‌ پائي‌ نباشد.

 ساعت‌ كار = اوقاتي‌ كه‌ همه‌ سر كار حاضرند ولي‌ كاري‌ انجام‌ نمي‌دهند.

 خودكار = معده‌اي‌ كه‌ خودش‌ كار كند.

 كارمزد = شلاقي‌ كه‌ مردم‌ بكار وامي‌دارد.

 كار بدني‌ = كاري‌ كه‌ بدون‌ فكر انجام‌ شود.

 كار فكري‌ = كسي‌ كه‌ بكار فقط‌ مي‌كند.

 كاربر = كسي‌ كه‌ كار را مي‌برد.

 خلاف‌ كار = چيزي‌ كه‌ در ايران‌ بسيار يافت‌ مي‌شود.

 كار سياه‌ = كار بازغال‌

 سفت‌ كاري‌ = كاري‌ كه‌ سفت‌ و سخت‌ باشد

 نازك‌ كاري‌ = كار با كاغذ و زرورق‌

 كار سنگين‌ = كسي‌ كه‌ با سنگ‌ كار مي‌كند.

 كار اجباري‌ = كاري‌ كه‌ وقتي‌ انجام‌ نشود مسرت‌آميز است‌.

 كار كودكان‌ = بازيگوشي‌

 كار دستجمعي‌ = نتيجه‌ كار عظيم‌ است‌، اما هر كس‌ خيال‌ مي‌كند به‌ تنهائي‌ آن‌ كار عظيم‌ را انجام‌ داده‌ است‌.

 كار بزرگ‌ = كاري‌ كه‌ از انسان‌هاي‌ كوچك‌ ساخته‌ نيست‌.

 شيرين‌ كاري‌ = كاري‌ كه‌ در شيريني‌ پزي‌ انجام‌ مي‌شود.

 تازه‌ كار = كارگري‌ كه‌ هنوز بيات‌ نشده‌ باشد.

 كهنه‌ كار = كسي‌ كه‌ با كهنه‌ كار كند.

 همه‌ كاره‌ = كسي‌ كه‌ هيچ‌ كار بلد نيست‌.

 كارگاه‌ = محلي‌ كه‌ در آنجا گاهي‌ كار انجام‌ شود.

 كارشكني‌ = كساني‌ كه‌ در شكستن‌ كار تخصص‌ دارند.

 كارفرما = كسي‌ كه‌ كار نمي‌كند. فقط‌ كار را فرمان‌ مي‌دهد

 كاردان‌ = كسي‌ كه‌ كار را مي‌داند ولي‌ انجام‌ نمي‌دهد

 كارتونك‌ = كارتن‌ كوچك‌

 كارمندان‌ = كسي‌ كه‌ روزي‌ يك‌ ساعت‌ به‌ اندازه‌ي‌ حقوقش‌ كار مي‌كند و بقيه‌ روز، عاطل‌ و باطل‌ است‌.

 ستمكار = كسي‌ كه‌ اگر كار نكند، مفيدتر است‌.

 شب‌ كار = كسي‌ كه‌ در تاريكي‌، كارش‌ رونق‌ دارد.

 درستكار = كسي‌ كه‌ هميشه‌ كلاهش‌ پس‌ معركه‌ است‌.

 شاهكار = شاهي‌ كه‌ چون‌ هيچ‌ كاري‌ نمي‌كند. پيوسته‌ مورد تحسين‌ است‌.

 بدبخت‌ = كسي‌ كه‌ از ديدن‌ خوشبختي‌هاي‌ خود غافل‌ است‌.

 خواهر و مادر = جوركش‌ آقايان‌ هنگام‌ مرافعه‌ و فحاشي‌

 سرخوش‌ = كسي‌ كه‌ به‌ غير از سر تمام‌ بدنش‌ ناخوش‌ باشد.

 خيره‌ سر = كسي‌ كه‌ خيره‌ به‌ سر خود نگاه‌ كند.

 خودسر = كسي‌ كه‌ سرش‌ مال‌ خودش‌ باشد.

( به نقل از بخارا 74 ـ بهمن و اسفند 1388)