کتابشناسی آثار سعید نفیسی/ ایرج افشار

الف- آثار ادبي

1- آتشهاي نهفته (يا حسابها درنيامد). 1330

2- آخرين يادگار نادرشاه (نمايشنامه). 1306. (چاپهاي ديگر هم دارد)

3- ستارگان سياه (مجموعة داستان).1317. (چاپ ديگر هم دارد)

4- فرنگيس. 1310. (چاپهاي ديگر هم دارد)

5- گلچيني از ديوان سعيد نفيسي، 1333. (كتابفروشي طهوري)

6- ماه نخشب (مجموعة داستان). 1328. (چند چاپ ديگر دارد)

7- نيمه راه بهشت (داستان). 1332. (چند چاپ دارد)

ب- ادبيات اروپايي

8- آدام متيسكيه‌ويچ (ترجمه). 1334.

9- آرزوهاي بر باد رفته. اثر بالزاك (ترجمه) 1337.

10- اديسه. اثر همر (ترجمه). 1337.

11- افسانه‌هاي گريلف. 1323.

12- ايلياد. اثر همر (ترجمه). 1334. (چاپ دوم نيز دارد)

13- به ياد ماكسيم گوركي. 1315.

14- پل ورويرژيني. اثر برناردن دوسن پير. 1335. (ترجمه)

15- پوشكين. 1325.

16- تاريخ ادبيات روسي، جلد اول. 1344.

17- زندگي و كار و هنر ماكسيم گوركي (با چند داستان). 1336.

18- عشق چگونه زايل شد و چند داستان ديگر. اثر لئون تالستوي. 1331.

19- نايب چاپارخانه. اثر پوشكين. 1326.

20- نمونه‌اي از آثار پوشكين. 1315.

21- يادبود گريلف. 1323.

ج- متون فارسي

22- پندنامة‌ انوشيروان از بدايعي بلخي. 1312.

23- تاريخ گيتي گشا. تأليف ميرزا محمدصادق موسوي. با دو ذيل

      تأليف عبدالكريم شريف و آقا محمدرضا شيرازي. 1317.

24- تاريخ مسعودي (معروف به تاريخ بيهقي) 3 جلد. 1319-1332.

25- دستورالوزراء. تأليف خواندمير. 1337.

26- دو تقرير از خواجه امام عمر خيام. مندرج در مجلة‌ شرق. 1309.

27- ديوان ازرقي هروي. 1336.

28- ديوان انوري. 1337.

29- ديوان اوحدي مراغي. 1340.

30- ديوان قصايد و غزليات معين‌الدين جنيد شيرازي. 1320.

31- ديوان رشيد وطواط. 1339.

32- ديوان قصايد و غزليات عطار نيشابوري. 1319. (دو چاپ بعد هم دارد)

33- ديوان قصايد و غزليات نظامي. 1338.

34- ديوان عمعق بخارايي. 1339.

35- ديوان قاسم انوار. 1337. (چند بار چاپ شده است)

36- ديوان مقطعات و رباعيات ابن یمین. 1318.

37- ديوان لامعي گرگاني. 1319.

38- ديوان هلالي جغتايي. 1337.

39- رباعيات بابا افضل كاشاني. 1311.

40- رباعيات حكيم عمر خيام، 1306.(چاپ 1316)

41- رسالة روحي انارجاني. مندرج در فرهنگ ايران زمين. 1333.

42- رسالة صاحبيه. مندرج در فرهنگ ايران زمين. 1332.

43- رسالة‌ فريدون بن احمد سپهسالار در احوال جلال‌الدين مولوي. 1325.

44- رسالة مجديه. نوشتة مجدالملك سينكي. 1321.

45- زين‌الاخبار. تأليف ابوسعيد عبدالحي گرديزي (شامل تاريخ ساسانيان تا پايان دورة‌ صفاري). 1333.

46- سامنامة خواجوي كرماني. جلد اول. 1316.

47- سخنان منظوم ابوسعيد. 1334.

48- سيرالعباد الي‌المعاد. اثر سنايي غزنوي. 1316.

49- شاهنامه. جلدهاي 7 و 8 و 9 و 10. چاپ 1310.

50- شاهنامه. جلد اول. چاپ خاور. 1310.

51- فتوت‌نامة ناصري. مندرج در فرهنگ ايران زمين. 1339.

52- كليات عراقي. 1335.

53- گشايش و رهايش. تأليف ناصرخسرو، بمبئي، 1328. (چاپ دوم دارد).

54- گلستان سعدي شيرازي. 1340.

55- لباب‌الالباب. 1335.

56- مقامات عبدالخالق غجدواني و عارف ريوگري. مندرج در فرهنگ ايران زمين. 1335.

57- منتخب قابوسنامه. وزارت فرهنگ. 1320.

58- مواهب الهي (در تاريخ آل مظفر)، تأليف معين‌الدين يزدي. جلد اول. 1326.

59- نصحيت‌نامه (قابوسنامه). 1312. (چاپ ديگر هم دارد)

د- تحقيق در ادبيات فارسي و ايران

60- آثار گمشدة ابوالفضل بيهقي. 1315.

61- ابن‌سينا در اروپا. 1333.

62- احوال و منتخب اشعار خواجوي كرماني. 1307.

63- احوال و اشعار رودكي. سه جلد. 1309-1319 (چاپ دوم در يك جلد و با تغييرات).

64- احوال و اشعار فارسي شيخ‌ بهايي. 1316.

65- تاريخ نظم و نثر ايران در زبان فارسي. 1334. (دو جلد).

66- جستجو در احوال و اشعار فريدالدين عطار. 1321.

67- در پيرامون احوال و اشعار حافظ. 1321.

68- در مكتب استاد (مباحث دستوري و املايي). 1334.

69- روزگار ابن‌سينا. 1331.

70- زندگي و كار و انديشه و روزگار پورسينا. 1332.

71- سخنان سعدي دربارة خودش. 1316.

72- سرچشمة تصوف. 1345.

73- سرگذشت ابن‌سينا به قلم خود او. 1332.

74- شاهكارهاي نثر معاصر فارسي. (دو جلد). 1330-1332. (چاپ دوم دارد).

75- مجدالدين همگر شيرازي. 1314.

76- نظامي در اروپا. 1314.

77- (ترجمة جشن‌نامة ابن‌سينا).

Le livre du Millénaire d’ Avicenne. 1953.

هـ- تاريخ ايران

78- بابك خرم دين، دلاور آذربايجان. 1333. (چاپ دوم دارد).

79- بحرين، حقوق 1700 سالة ايران. 1333.

80- تاريخ اجتماعي ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان. 1342.

81- تاريخ اجتماعي دوران پيش از تاريخ و آغاز تاريخ 1342.

82- پيشرفتهاي ايران در دورة پهلوي. 1318.

83- تاريخ بيمارستانهاي ايران. 1329.

84- تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورة‌ معاصر. 1335-1334. (دو جلد)

85- تاريخ اجتماعي قرون معاصر. 1334.

86- تاريخ تمدن ايران ساساني. 1331-1344. (متن جلد اول با ضميمة آن)

87- تاريخ شهرياري رضاشاه پهلوي. 1344.

88- خاندان سعدالدين حمويه. مندرج در «كنجكاويهاي علمي و ادبي». 1326.

89- خاندان طاهريان. 1335.

90- در پيرامون تاريخ بيهقي. 1342. (دو جلد).

91- درفش ايران و شير و خورشيد. 1328.

92- شيخ زاهد گيلاني. رشت. 1307.

93- مدرسة نظامية بغداد. 1313.

94- مسيحيت در ايران. 1343.

95- يزدگرد سوم. 1312.

و – لغت

96- فرهنگ فارسي جيبي. 1343.

97- فرهنگ فرانسة فارسي. 1309-1310. (دو جلد).

98- فرهنگ نفيسي (فرنودسار). تأليف علي‌اكبر ناظم‌الاطباء. 1318-1339. (5 جلد)

99- فرهنگنامة پارسي. 1319. (جلد اول).

ز- كتابشناسي

100- فهرست كتابخانة مجلس شوراي ملي. 1344. (جلد ششم).

101- فهرست آثار اروپايي دربارة ابن‌سينا

Bibliographie des principaux travaucx européenne sur Avicenne. 1953.

خ- ترجمة تاريخ

102- ابن‌ خلدون و تيمور لنگ. تأليف والترفيشل. ترجمه با همكاري نوشين نفيسي. 1339.

103- تاريخ تركيه. تأليف لاموش. 1316.

ط- آثار ديگر

104- پيشرفتهاي فرهنگي در اتحاد جماهير شوروي. 1323.

105- سازمان آموزش عمومي در اتحاد جماهير شوروي. 1323.

106- سرانجام آلمان (ترجمه) 1326.

107- صنعت تخم نوغان ايران. تأليف ف. لافن و هـ. ل. رابينو (ترجمه) 1298.

108- معالجة تازه براي حفظ دندانهاي طبيعي و دهان. تأليف گريگوريان.

109- هفتاد سال زندگي، پنجاه سال خدمت به دانش (زندگي عبدالعظيم قريب). 1326.

110- هدية‌ دوستانه. 1304.

ي- مجلات

111- اميد (روزنامه). هفت شماره. 1302.

112- پيام نو (مجلة ماهانه). دوازده شماره. 1309-1310.

113- شرق (مجله) سال اول دوازده شماره. 1313.

114- مجلة‌ فلاحت و تجارت. 1297-1299. ( سه سال).

يا- مقالات

مقالات نفيسي بسيار متعدد و متفرق و در زمينه‌هاي متنوع است و از سال 1290 در جرايد و مجلات ايران ديده شده است.

يب- آثار چاپ نشده

در اين باب مراجعه شود به مقالة «كتابخانة سعيد نفيسي و نسخه‌هاي خطي او» مندرج در «يادنامة سعيد نفيسي» چاپ دانشكدة ادبيات و علوم انساني در دانشگاه تهران (تهران، 1351). در اين مقاله يكصد و شصت اثر به خط او كه چاپ نشده مورد معرفي قرار گرفته است.