کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ از راست : بابک افشار، امیر حسین شرافت، طباطبایی، اسلام پناهُ دکتر شفیعی کدکنی، علی دهباشی، محمود مرعشی، نجفی، اسغر مهدوی، آرش افشار، حسین شهیدزاده، ایرج پارسی نژاد،؟،دکتر محمد اسلامی