پرواز/فرخ مهرکیوان

به ياد بانو پروين دولتآبادي

از كرانه‌ي دور مي‌آيد

از افق رنگي

بي‌حضور در تمامي لحظه‌ها جاري

جنسش از باران

از نسيم

پروانه‌ها دور گرماي انگشتانش مي‌گردند

و پرندگان

پرواز رهايي را تجربه مي‌كنند.

بخارا 75، فروردین ـ تیر 1389