جادوی رنگ / خسرو شافعی

پس از دیدن آثار نقاشی

بانو معصومة سیحون

در سیاهی

آغوش

تنها مأمن وجود

فریاد و میلاد

نشانِ حضور

سیه‌‌چین درد

تبه‌ساز چشم

گردابِ اندوه و تنهایی است

باری

تعظیم

تک‌سوار وارث حرمت را

پیش می‌راند

باشد

چراغی

در دل تاریک‌بینان برافروزاند….

بخار ا75، فروردین ـ تیر 1389