اندیشه تجدد و اصلاحات سیاسی به روایت فریدون آدمیت/ محمود معتقدی

     فريدون آدميت متفكر و پژوهشگر نامدار تاريخ ايران، در آستانه بهار 87 خاموش گرديد. وى در ميانه سالى، از خدمت دولتى كناره گرفت، و همه فرصت‏هايش را در خدمت به تاريخ‏نگارى و روشنگرى مسائل سياسى دوران مشروطيت و پس از آن، گرفت. آدميت در سال‏هاى اخير چيز چندانى نگفت و ننوشت. به نظر مى‏رسيد عرصه پيش‏آمده را چندان باب طبع خود نمى‏يافت. وى نظم و مراتب خاصى را در كار نوشتن طى كرده بود و در پايان عمر، حاضر به ديدار با كسى نمى‏شد، چرا كه سعى داشت در انزواى خود، همچنان تنها باشد! اما به لحاظ باورهاى سياسى چهره‏اى مستقل مى‏نمود. آدميت در بازانديشى نسبت به شرايط فكرى و سياسى دوران قبل از مشروطيت و پس از آن، به فلسفه سياسى و سير تاريخى پديده ‏هاى اجتماعى، نگرش و حساسيت فراوانى داشت. بى‏گمان در قلمرو تاريخ‏نگارى جديد در ايران، آثار ارزشمند وى، داراى ويژگى‏هاى خاصى است، كه در كمتر پژوهشگرى اين چشم‏انداز، محل دستيابى‏ست. نگاه آدميت نسبت به «رفرم» و مقوله روشنگرى در امر ديپلماسى در قرن نوزدهم در ايران، يك نگرش روشمند و داراى اعتبار تاريخى‏ست. از سوى ديگر دستيابى وى به منابع و مدارك دست اول، خود عامل مهمى براى دور شدن جامعه روشنفكرى از «مغالطه» و «افسانه‏پردازى»هاى بى‏مورد در امر داورى‏هاى تاريخى بوده است. چرا كه پيوندها و سنجه‏هاى عمل اجتماعى در كار اين پژوهشگر در تكوين انديشه‏هاى عدالت‏خواهى، همواره حرف نخست را مى‏زند. آدميت در مطالعات تاريخى، سير تحولات را در بستر تفكر و تأثيرپذيرى از ديگر پديده‏هاى دور و نزديك كه منشاء آن رإ؛ ظظ پ‏اروپا مى‏دانست، همواره جستجو مى‏كرد و ديپلماسى ايرانى را يك فرايند تاريخى مدرن مى‏ديد. از نگاه وى، روشنفكرانى همچون آخوندزاده، طالبوف، ميرزا ملكم خان، ميرزا آقاخان كرمانى و… در شمار نخستين كسانى به حساب مى‏آمدند كه سير تفكر، بازتاب مقوله روشنگرى، عدالت‏خواهى، قانون‏گرايى و تشكيل مجلس شوراى ملى را همواره در داورى‏ها و آثارشان، به مدد «رفرم» و بهره‏ گيرى از سنت مردم‏سالارى در غرب مدّنظر مى‏داشته ‏اند.

     آدميت در كتاب اميركبير و ايران به چهره‏اى مى‏پردازد كه در ايجاد «رفرم» و بهره‏گيرى از ابزار تمدنى و همچنين قدرت بخشيدن به اركان حكومت، از نوادر تاريخ اين سرزمين به حساب مى‏آمد.

 بنابراين مى‏توان به درستى ادعا كرد، كه فريدون آدميت در روشنگرى و نقش انديشه‏گران روزگار مشروطيت، از جمله كسانى‏ست كه تاريخ را از روايت‏هاى افسانه‏آميز دور كرده و مخاطبان آيندگان را به سمت داورى‏هاى تازه‏ترى فرا مى‏خواند. چرا كه شيوه تحليل تاريخى اين پژوهشگر، به ما مى‏آموزد كه افكار و انديشه‏هاى تاريخى را بايد در بستر كنش‏هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى هر قوم و ملتى جستجو كرد تا از اين رهگذر به هويت ملى آن دست يافت.

     فريدون آدميت (متولد 1299) در سال 1319 به خدمت وزارت امور خارجه درآمد، و در پيوند با ديپلماسى ايران در عهد قاجار، به طرح انديشه‏هاى تجددخواهى و اصلاحات سياسى در آستانه مشروطيت پرداخت. از آدميت نزديك به 13 عنوان كتاب بر جاى مانده است. كه از جمله مى‏توان به كتاب‏هاى زير اشاره كرد:

 1. اميركبير و ايران‏

 2. انحطاط و تاريخ‏نگارى در ايران‏

 3. انديشه ترقى حكومت قانون در عصر سپهسالار

 4. فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران‏

 5. انديشه ‏هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده‏

 6. انديشه‏ هاى طالبوف‏

 7. انديشه‏ هاى ميرزا آقاخان كرمانى‏

 و….

     فريدون آدميت در پى يك بيمارى طولانى در سن 87 سالگى در فروردين‏ماه 87 درگذشت. روانش شاد.