کتابشناسی آثار و تألیفات دکتر فریدون آدمیت/ علی دهباشی

 1. اميركبير و ايران، تهران، انتشارات خوارزمى، چاپ هفتم 1362؛ چاپ اول 1323؛ چاپ مجدد جلد اول 1324؛ چاپ دوم (با افزايش) 1334؛ چاپ سوم 1348؛ چاپ چهارم 1354؛ چاپ پنجم 1355؛ چاپ ششم 1361؛ سه قسمت از اين كتاب با عنوان: «اميركبير در نثر فريدون آدميت»؛ در كلك، شماره 94، دى 1376، صص 262 – 277 آمده است.

 2. فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت، تهران، انتشارات سخن، 1340.

 3. برخورد عقايد و تكامل پارلمانى در مجلس اول، تهران، مجله سخن، سال 15، 1344.

 4. سرنوشت قائم مقام، تهران، مجله سخن، سال 16، 1344.

 5. اصول ترقى، ميرزا ملكم خان، با مقدمه‏اى در معرفى رساله از فريدون آدميت، مجله سخن، شماره اول، سال شانزدهم، بهمن 1344.

 6. يك نامه تاريخى (مورخ 12 محرم 1269 به ميرزا آقاخان نورى)، مجله سخن، سال 15، 1344.

 7. سه مكتوب ميرزا فتحعلى، سه مكتوب و صد خطابه ميرزا آقاخان، مجله يغما، سال 19، 1345.

 8. انديشه‏هاى ميرزا آقاخان كرمانى، تهران، انتشارات پيام، 1346.

 9. انديشه‏هاى ميرزا طالبوف تبريزى، تهران، انتشارات پيام، 1346.

 10. انحطاط تاريخ نگارى در ايران، تهران، مجله سخن، سال 17، 1346.

 11. انديشه‏هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده، تهران، انتشارات خوارزمى، 1349.

 12. انديشه ترقى و حكومت قانون – عصر سپهسالار، تهران، انتشارات خوارزمى، 1351.

 13. مقالات تاريخى، تهران، انتشارات شبگير، 1352؛ چاپ دوم: زمستان 1362.

 14. فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، تهران، انتشارات پيام، 1354.

 15. ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، تهران، انتشارات پيام، 1355؛ بخشى از اين كتاب با عنوان «درباره خرنامه» در خرنامه، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، به كوشش على دهباشى، تهران، انتشارات كتاب پنجره، صص 23 – 38، چاپ اول و دوم 1379، چاپ سوم 1381، آمده است.

 16. افكار اجتماعى و سياسى و اقتصادى در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران، انتشارات آگاه، 1356 (با هما ناطق).

 17. آزادى بيان و قلم سد تجاوز قدرت سياسى است، كيهان، شماره 10588، 25 مهر 1357، ص 7.

 18. درباره وظايف كتاب جمعه (ميزگردى با حضور: فريدون آدميت، احمد شاملو، باقر پرهام، محمد قائد، محمد على سپانلو، خسرو شاكرى و عباس سماكار)، كتاب جمعه، سال اول، شماره 4، اول شهريور 1358، ص 16 – 7.

 19. روشنفكران و انقلاب 1 (ميزگردى با حضور: فريدون آدميت، خسرو شاكرى، باقر پرهام، محمد قائد، احمد شاملو)، كتاب جمعه، سال اول، شماره 5، 8 شهريور 1358، ص 14 – 2.

 20. روشنفكران و انقلاب 2 (ميزگردى با حضور: فريدون آدميت، باقر پرهام، خسرو شاكرى، احمد شاملو، محمد قائد)، كتاب جمعه، سال اول، شماره 6، 15 شهريور 1358.

 21. عقايد و آراء شيخ فضل‏الله نورى، تهران، كتاب جمعه، شماره 31، 1359.

 22. آشفتگى در فكر تاريخى، تهران، انتشارات مجله جهان انديشه، 1360.

 23. شورش بر امتيازنامه رژى، تهران، انتشارات پيام، 1360.

 24. مجلس اول و بحران آزادى، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1370.

 25. تاريخ فكر از سومر تا يونان و روم، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1375؛ چاپ دوم 1376؛ چاپ سوم 1382.

     A Legal and Diplomatic Study of the British IranianControversy : Bahrien Islands .26

.1955 /

     .Turkey and Russia,1815-1830 ,The Diplomatic Relations of Persia with Britain .27

 28. انتقاد عقل تاريخى (از سومر تا آتن)، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 210 – 234؛ فصلى از كتاب تاريخ فكر از سومر تا يونان و روم.

 29. در تفكر تاريخى و روش تحقيق، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 235 – 261؛ تركيبى از ديباچه ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران و بحث در سنجش منابع به علاوه چند نكته ديگر افزوده بر آن.

 30. جامعه سومرى، كتاب چراغ، شماره (؟)، مهرماه 1363، صص؟، بخش اول كتاب تاريخ فكر از سومر تا يونان و روم.

 31. مقدمه بر: اصول ترقى، ملكم خان ناظم‏الدوله، سخن، 1345، صص 70 – 73 و صص 133 – 135.

 32. مقدمه بر: مجموعه سفرنامه‏ هاى ميرزا صالح شيرازى، تصحيح و توضيح از: غلامحسين ميرزا صالح، تهران، نشر تاريخ ايران، 1364.

 33. مقدمه بر: كارنامه فرهنگى فرنگى در ايران 1921 – 1837، هما ناطق، تهران، مؤسسه فرهنگى هنر انتشاراتى معاصر پژوهان، 1380.

 34. تاريخ شانژمان ايران، نگين، شماره 20، 1345.

 فريدون آدميت در نوشته‏هاى ديگران‏

 1. فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت، على اصغر حقدار، تهران، انتشارات كوير، چاپ اول 1382؛ چاپ دوم 1383.

 2. دكتر آدميت و بحران آزادى در مجلس اول، سهراب يزدانى، نگاه نو، شماره 21، مرداد – شهريور 1373، صص 136 – 158.

 3. پرخاشگرى علمى! (نگاهى به آشفتگى در فكر تاريخى)، هرمز همايون‏پور، آرش، دوره پنجم، شماره 7، مهر 1360، صص  141 – 151.

 4. درباره فريدون آدميت (1) – وفادار به متن تاريخ، سيد عليرضا ميرعلى‏نقى، ايران، سال دهم، شماره 2861، شنبه 3 مرداد 1383، ص 9.

 5. درباره فريدون آدميت (2) – دقت در معانى، سيد عليرضا ميرعلى نقى، ايران، سال دهم، شماره 2862، يكشنبه 4 مرداد 1383، ص 9.

 6. دكتر فريدون آدميت (سالشمار زندگى)، على دهباشى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 3 – 7.

 7. استادم فريدون آدميت، هما ناطق، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 9 – 25.

 8. آن درخت برومند، سيما كوبان، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 26 – 31.

 9. پرتوى جديد بر نهضت مشروطيت، پروفسور بگلى، ترجمه سيمين فصيحى،، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 32 – 56.

 10. آدميت و تك‏نگارى، سيمين فصيحى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 57 – 78؛ برگرفته از: جريان‏هاى اصلى تاريخ نگارى در دوره پهلوى، مشهد، نشر نوند (نويد)، 1372، صص 280 – 313.

 11. تاريخ ادبيات يا ادبيات در تاريخ، كريستف بالايى، ترجمه ويدا فرهودى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 97 – 103.

 12. نگاهى به كتاب «تاريخ فكر»، زامياد رمضانى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 104 – 115.

 13. انديشه ترقى و كنسطيطوسيون، فرشته نورائى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 116 – 119؛ برگرفته از: كتاب امروز، پاييز 1352.

 14. درباره كتاب بحرين، شفق سعد، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 120 – 126.

 15. اميركبير و ايران، عبدالرحمن فرامرزى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 127 – 129؛ برگرفته از: كيهان، شماره 7931، شنبه 6 دى 1348.

 16. اميركبير و ايران، محمود كتيرايى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص 137 – 140؛ برگرفته از: جهان نو، سال 24، شماره 3، مرداد – شهريور 1348.

 17. اميركبير و ايران، على دهباشى، كلك، شماره 94، دى 1376، صص  141 – 157.

 18. كتابشناسى كتاب‏ها و مقالات دكتر فريدون آدميت، ناهيد حبيبى آزاد، كلك، شماره 94، دى 1376، صص  278 – 281.

 19. آدميت، فريدون – مورخ، كارمند عالى رتبه وزارت امور خارجه، يعقوب آژند، فرهنگ ناموران معاصر ايران، جلد اول (آ)، زير نظر شوراى عالى فرهنگ ناموران معاصر ايران، نشر سوره مهر، صص 37 – 41.

 20. سوابق كارمندان وزارت امور خارجه – فريدون آدميت، وزارت امور خارجه، دوره دوم، شماره 2، 1337، ص 4.

 21. سياستگزاران و رجال سياسى در روابط خارجى ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى وزارت امور خارجه، 1369.

 22. مديركل سياسى وزارت امور خارجه، وزين، سال 3، شماره 434، 24 شهريور 1339، ص 4.

 23. معرفى چند تن از همكاران، سخن، شماره 5، خرداد 1345، ص 532.

 24. زندگى و انديشه فريدون آدميت – نگاهى منتقدانه به زندگى، تاريخ نگارى و انديشه سياسى فريدون آدميت، تقى صوفى نياركى، ماهنامه زمانه، سال سوم، شماره 23، مرداد 1383، صص 69 – 62 و آموزه (كتاب چهارم): جريان‏شناسى تاريخ نگارى مشروطيت، قم، مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، تابستان 1383، صص 29 – 54.

 25. گزارش و ارزيابى كتاب «ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران»، ابوذر مظاهرى، آموزه (كتاب چهارم): جريان‏شناسى تاريخ نگارى مشروطيت، قم، مركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، تابستان 1383، صص 55 – 106.

 26. روشنفكران در پيشگاه تاريخ – اسناد منتشر نشده پيرامون نقش شاه معدوم در انتشار كتاب انديشه ‏هاى آخوندزاده، ماهنامه پانزده خرداد، شماره 1، سال 1370، صص 4 – 11.

 27. توطئه‏ يابى يا توطئه پندارى!؟ – افراطيون و انجمن‏ها به روايت آدميت، احمد سيف، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال اول، شماره 3، پائيز 1376، صص 241 – 254.

 28. فكر آزادى و تقى‏زاده، حسين عبدى (عبدالحسين زرين‏كوب)، راهنماى كتاب، شماره 4 و 5، تير و مرداد 1341، صص 468 – 473.

 29. فريدون آدميت و بهائيت، تورج امينى، سايت گفتمان ايران، آذر 1385.

 30. پدر تاريخ نگارى مدرن ايران، متين غفاريان، شهروند امروز، شماره 26، 4 آذر 1386، ص 77.

 31. صدراعظم معزول (گزارشى از ديدار با دكتر فريدون آدميت)، فرشاد قربانپور، شهروند امروز، شماره 26، 4 آذر 1386، صص 79 – 78.

 32. نقدى بر تاريخ نگارى مشروطه (بخشى از كتاب منشرنشده سيد جواد طباطبايى)، شهروند امروز، شماره 26، 4 آذر 1386، صص 82 – 80.

 33. هيچ كس از او فراتر نرفت (گفت و گو با دكتر خسرو شاكرى)، فرشاد قربانپور، شهروند امروز، شماره 26، 4 آذر 1386، ص 83.

 34. با چراغ نظريه در تاريكخانه تاريخ (گفت و گو با حسين آباديان)، محمد نوذرى، شهروند امروز، شماره 26، 4 آذر 1386، صص 85 – 84.

 35. قطعاً پيشگام است (زمانه و انديشه آدميت در گفت و گو با عبدالله شهبازى)، متين غفاريان، شهروند امروز، شماره 26، 4 آذر 1386، صص 86 – 85.

 36. واپسين گلايه آدميت، فرشاد قربانپور، روزنامه كارگزاران،…..

 37. فريدون آدميت، رضا آشفته، روزنامه اعتماد ملى، شماره 603، اسفند 1386.

 38. ياد فريدون آدميت (اعلاميه به مناسبت درگذشت)، عباس اميرانتظام و 12 امضاى ديگر…

 39. آدميتى كه من ديدم: شكيبايى و عقلانيت انتقادى (گفتگو با على اصغر حقدار)،؟، 11 فروردين 1387.

 40. مراسم يادبود آدميت برگزار شد، راديو زمانه، 15 فروردين 1387.

 41. خاموشى در تعطيلات (درگذشت تاريخ‏نگار مشروطه)،؟، فرهنگ آشتى، شماره؟، 1387/1/17.

 42. ناگهان از سرير زندگى، قيصر فتاد – دكتر فريدون آدميت ؛ معمار فكر، روزنامه اعتماد، شماره 1642 (نسخه سانسور شده)، 17 فروردين 1387.

 43. آدميت، يك دور تمام، على دهباشى، روزنامه اعتماد ملى، شماره 611، 17 فروردين 1387.

 44. كنكاشى در آدميت، رسول جعفريان، ؟، شماره 1765، 17 فروردين 1387.

 45. تاريخ نگار فكر آزادى (به ياد فريدون آدميت: 1387 – 1299)، محمد توكلى طرقى، كارگزاران، 18 فروردين 1387.

 46. پيوند تاريخ نگارى سنتى با مدرن (درباره نقش آدميت در تاريخ‏نگارى معاصر)، دكتر خسرو شاكرى، كارگزاران (يادمان فريدون آدميت)، 18 فروردين 1387.

 47. بى‏پناه در وطن، فرشاد قربانپور، كارگزاران (يادمان فريدون آدميت)، 18 فروردين 1387.

 48. فرزند خلف تجدد ايرانى، عباس ميلانى، كارگزاران (يادمان فريدون آدميت)، 18 فروردين 1387.

 49. يك شخصيت ملى بود (فريدون آدميت در گفت‏وگو با ناصر تكميل همايون)، مجيد يوسفى، كارگزاران (يادمان آدميت)، 18 فروردين 1387.

 50. روزگارش در پى آزادى بود، هرميداس باوند، كارگزاران (يادمان فريدون آدميت)، 18 فروردين 1387.

 51. به ادبيات فارسى مسلط بود، كاميار عابدى، كارگزاران (يادمان فريدون آدميت)، 18 فروردين 1387.

 52. غفلت آدميت از دموكراسى (گفت‏وگو با على ميرسپاسى)، فرشاد قربانپور، كارگزاران، 18 فروردين 1387.

 53. نگاه گزينشى آدميت (گفت‏وگو با ماشاءالله آجودانى)، به نقل از سايت فارسى دويچه‏وله، كارگزاران، 18 فروردين 1387.

 54. روزگار تنهايى يك مورخ (گفت وگو با باقر پرهام)،؟، كارگزاران (يادمان فريدون آدميت)، 18 فروردين 1387.

 55. انسانى كه بعدها همه خوان مى‏شود، بيژن نيك‏بين، كارگزاران (يادمان فريدون آدميت)، 18 فروردين 1387.

 56. مجيز كسى را نمى‏گفت (آدميت ديپلمات در گفت‏وگو با مجيد مهران)، مجيد يوسفى، كارگزاران، 18 فروردين 1387.

 57. مديون آدميت هستم، عبدالرضا هوشنگ مهدوى، كارگزاران، 18 فروردين 1387.

 58. آشفتگى در فكر تاريخى، احمد كريمى حكاك، كارگزاران، 18 فروردين 1387.

 59. همه زير سايه آدميت، فخرالدين عظيمى، كارگزاران، 18 فروردين 1387.

 60. مرگ چنين خواجه نه كارى است خُرد، نعمت احمدى، اعتماد، شماره 1644، 19 فروردين 1387.

 61. همراهى و همگامى دكتر فريدون آدميت (براساس بيانيه‏اى در آبان‏ماه 1356)، محمد بسته‏نگار، كارگزاران، 21 فروردين 1387.

 62. پاسدار مشروطيت، رضا خجسته رحيمى، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 33.

 63. پايان شب سخن سرايى (خاطراتى از فريدون آدميت)، على دهباشى، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 35 – 34.

 64. فيلسوف تاريخ ايران (داستان زندگى تاريخ‏نگارى كه به تاريخ پيوست)، سرگه بارسقيان، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 36 – 35.

 65. در خط مقدم (تاريخ نگارى آدميت در گفت‏وگو با دكتر مهرزاد بروجردى)، كيان پارسا، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 37.

 66. تاريخ نگارى انتقادى، جلال توكليان، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 38.

 67. روشنفكر پوزيتيويست (آدميت روشنفكر در گفت‏وگو با فرزين وحدت)، فرشاد قربانپور، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 39.

 68. الگوى تاريخ نگارى رئاليسم در ايران، صادق زيباكلام، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 40.

 69. در مكتب ترقى و آزادى (ميراث آدميت در گفت‏وگو با محمد توكلى طرقى)، اميرحسين تيمورى، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 41.

 70. چرا استعفا؟ (آدميت و كانون نويسندگان ايران در گفت‏وگو با باقر پرهام)، على مليحى، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 42.

 71. نگريستن به خود، حسن قاضى مرادى، شهروند امروز، شماره 42، 25 فروردين 1387، ص 43.

 72. دو استعفاى فريدون آدميت، على دهباشى، اَمُرداد، شماره 141، 25 فروردين 1387.

 73. آدميت واميركبير، على‏دهباشى، اعتمادملى، شماره‏620، 27فروردين 1387، ص‏7.

 74. بزرگداشت آدميت در پاريس: سخنرانى على اصغر حاج سيدجوادى، خسرو شاكرى، بهزاد كشاورز و ناصر رحيم‏خانى، [در مركز ايرانيان فرانسه در كرتى، حومه پاريس‏]، 28 آوريل (8 ارديبهشت 1387).

 75. به ياد دكتر فريدون آدميت؛ پدر تاريخ‏نگارى علمى و تاريخ‏شناسى ايران، روشنفكرى كه عمر را در پيمان روشنفكريش به داورى گذاشت، سخنرانى دكتر كاظم كردوانى در خانه ادبيات برلين، 10 ماه مه 2008 (21 ارديبهشت 1387).

 76. اسنادى از فريدون آدميت، سايت مركز اسناد انقلاب اسلامى (www.irdc.ir)، 19 ارديبهشت 1387.

 77. ويژه ‏نامه آدميت در سايت نشر ديگران:

    www.Rouzaneha.com/Nashr-eDigaran/101-150/102.FereydounAdamiyat.htm

 78. فريدون آدميت درگذشت، فرخ اميرفريار، جهان كتاب، سال سيزدهم، شماره 227 و 228، فروردين – ارديبهشت 87.

 79. در معرفى روش‏  شناسى تاريخى فريدون آدميت، تاريخ نويس متديك، خسرو شاكرى، كارگزاران، بخش اول سه ‏شنبه 24 ارديبهشت 1387 و بخش دوم: دليرى آميخته با تدبير و دانايى، كارگزاران، شنبه 28 ارديبهشت 1387.