فهرست شماره 65

بخارا 65

در اين شماره مى‏ خوانيد:

سرمقاله

پايان شب سخن سرايى / على دهباشى 9

كتابشناسى

كتابشناسى آثار و تأليفات دكتر فريدون آدميت / على دهباشى 28

آدميت، يك دور تمام

به ياد فريدون / دكتر هما ناطق 37

استادم فريدون آدميت / دكتر هما ناطق 45

در انديشه فريدون آدميت

آن درخت برومند / دكتر سيما كوبان 64

به ياد دكتر فريدون آدميت / دكتر احسان نراقى 70

يادها از دكتر آدميت / حجت ‏الله اصيل 74

آدميت و كتابخانه ملى / سيد عبدالله انوار 78

خاطره‏ هايى از دكتر فريدون آدميت / دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوى 83

سرِ خاك دكتر فريدون آدميت به شهادت بايستيم / دكتر رضا براهنى 87

آدمى‏ هاى آدميت / كيوان سپهر 97

آدميت، ناسيوناليست آزاده / باقر مؤمنى 106

مرگ چنين خواجه نه كارى است خُرد / مسعود بهنود 110

آدميت و دفاع از حاكميت ملى / دكتر فريدون زندفر 115

به ياد فريدون آدميت / دكتر سعيد رهنما 123

فريدون آدميت مورخ خردگرا / دكتر هايده مغيثى 125

آدميت همواره در تاريخ ايران حضور خواهد داشت / فرشاد قربانپور 127

آدميت، ايراندوستى آزاديخواه / دكتر بهروز برومند 130

خاطره ديدار با زنده‏ياد دكتر آدميت / دكتر محمد حسين عزيزى 133

ايرانشناسى

تازه ها و پاره‏ هاى ايران‏شناسى (58) / ايرج افشار 136

آدميت در آئينه آثارش

سيرى در آثار مورخ برجسته انقلاب مشروطه ايران، دكتر فريدون آدميت /

دكتر حميد اكبرى 175

فيلسوف تاريخ ايران / سرگه بارسقيان 188

آدميت، پدر علم تاريخ در ايران / دكتر على اصغر حاج سيدجوادى 195

زيست فرهنگ آدميت / محمد قائد 202

غفلت آدميت از دموكراسى (گفت‏ وگو با على ميرسپاسى) / فرشاد قربانپور 218

آدميت، مورخ بيدارى / سيروس على‏ نژاد 226

روشنفكر پوزيتيويست (آدميت روشنفكر در گفت‏وگو با فرزين وحدت) /

فرشاد قربانپور 229

دكتر فريدون آدميت؛ معمار فكر: ناگهان از سرير زندگى قيصر فتاد /

دكتر ناصر خادم آدم 234

آدميت، نخبه نخبه‏ گرا / دكتر رحيم رئيس‏ نيا 242

فرزانه خردمندى كه همه… / دكتر كاظم كردوانى 250

آدميت و تاريخ‏ نگارى

آدميت و تك‏ نگارى / دكتر سيمين فصيحى 260

تاريخ نگارى دكتر فريدون آدميت / على اصغر حقدار 282

فريدون آدميت، تاريخ نگارى خردمند و آزاديخواه / هوشنگ ماهرويان 290

الگوى تاريخ نگارى رئاليسم در ايران / دكتر صادق زيباكلام 294

آدميت، تاريخ نگارى فرهيخته و ملى / دكتر ناصر تكميل همايون 298

روش‏شناسى تاريخى فريدون آدميت / دكتر خسرو شاكرى 307

تاريخ نگار فكر آزادى / دكتر محمد توكلى طرقى 328

طرحى نو درانديشه‏ هاى تاريخى وشيوه‏ هاى تاريخ ‏نگارى /

دكتر حسينعلى نوذرى 331

نگريستن به خود / حسن قاضى مرادى 352

در خط مقدم (تاريخ نگارى آدميت در گفت‏ وگو با دكتر مهرزاد بروجردى) /

كيان پارسا 357

آدميت و مسأله «روش» در تاريخ‏نگارى / دكتر نصرالله صالحى 362

فريدون آدميت و داوريهاى تاريخى / عبدالله شهبازى 373

حكم و حكم تاريخ عنايت و آدميت / محمد على آتش‏برگ 377

آدميت و تاريخ مشروطيت

گفتگو با دكتر فريدون آدميت / ابوالفضل زندى 382

دكتر فريدون آدميت و انديشه دموكراسى در ايران / دكتر داود هرميداس باوند 390

آدميت و تجدد / دكتر عباس ميلانى 397

آدميتى كه من ديدم: شكيبايى وعقلانيت انتقادى / گفت‏ وگو با على‏ اصغرحقدار 399

انديشه تجدد و اصلاحات سياسى به روايت فريدون آدميت / محمود معتقدى 403

اميركبير و ايران

اميركبير و ايران چگونه نوشته شد؟ / على دهباشى 406

اميركبير در نثر فريدون آدميت / دكتر فريدون آدميت 425

تاريخ فكر

ستايش از فكر تاريخى / مراد فرهادپور 443

نگاهى به كتاب «تاريخ فكر» / زامياد رمضانى 447