مرور برچسب

یادنامه پیرنیا

شش مشیرالدوله/ ایرج افشار

تاريخچة‌ انتقال‌ لقب‌ لقب‌ «مشيرالدوله‌» اولين‌ دفعه‌ به‌ ميرزا جعفرخان‌ تبريزي‌ داده‌ شد. بعد از فوت‌ او در…