مرور برچسب

شفیعی کدکنی

در لحظۀ حضور

طی چند سال اخیر مجموعه شعر تازه‎ای ازاستاد شفیعی کدکنی به چاپ نرسیده است . وی در یک اقدام بسیار جذاب و دلپذیر،…