مرور برچسب

شب کتابت وخی

شب کتابت وحی

در ادامه شب‎های قرآنی، مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی شب پنجم را به « شب کتابت وحی»…