مرور برچسب

بخارا نوروزی ـ 98

نوروز 93

یک شغر از یکصد و یک شعر مننتشر نشده شفیعی کدکنی که در بخارا نوروزی منتشر شده است :