پیام دکتر احمد جلالی به علی دهباشی

یا رب به حقِ صحبتِ «شبهای بخارا»
بفرست «سلامت» علی دهباشی را
 
بشنو‌ ز لبِ قافلهٔ دانش و فرهنگ
در وِردِ سحر، زمزمهٔ «به باشی» را
 
احمدجلالی، دهم اسفند ۱۳۹۹