شب سیدمحمدعلی جمالزاده و اصفهان

جمالزاده اصفهانی و در طول یکصد و شش سال زندگی همواره به اصفهانی بودن خود می بالید .‌تا انجا در وصیت نامه خودش سهمی از درامد حق التالیف کتابهایش به امور خیریه یک مرکز کودکان اختصاص داده است.
در شب جمالزاده و اصفهان که با حضور استاد محمد رحیم اخوت برگزار می شود سیاوش گلشیری و علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد. نمایش فیلم سخنرانی محمود دولت ابادی و فیلپ ولتی (سفیر سویس در ایران) درباره جمالزاده و کلیپ هایی شامل عکسهای منتشر نشده ازجمالزاده و روی جلد چاپهای اول اثار وی بهمراه پخش صدای جمالزاده که از خاطرات خود می گوید. این مراسم با همکاری گروه فرهنگی سونره و حوزه هنری استان اصفهان در ساعت شش بعداز ظهر یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۷۹ در اصفهان . خیابان امادگاه .مجموعه فرهنگی وهنری سوره . روبروی هتل عباسی برگزار می شود.