شب احمد صدری

به مناسبت انتشار کتاب ” خاطرات احمد صدری” (اعتمادالدوله ) از سوی نشر تاریخ شبی به یاد ایشان و بررسی کتاب خاطراتشان در عصر جمعه 24 شهریور ساعت چهارونیم بعداز ظهر در کانون زبان فارسی با همکاری مجله بخارا و نشرتاریخ و خاندان صدری برگزار می شود . در این مراسم که باحضور دکتر منصوره اتحادیه ، سعاد پیرا، حسینعلی صدری، دکتر بیژن صدری و علی دهباشی بر گزار می شود ضمن بحث وبررسی درباره خاطرات احمد صدری به وجوه گوناگون و ارزشهای تاریخی کتاب اشاره خواهد شد. احمد صدری از زمره رجال سیاسی است که دست به قلم بوده و از 1325 نگارش خاطراتش را اغاز کرده .البته زمان روایت فراز های تاریخی کتاب به گذشته دورتر (قاجاریه) نیز می رسد.

خیابان ولی عصر .سه راه زعفرانیه خیابان عارف نسب. پلاک 12کانون زبان فارسی