منبر سنگی ، سیرجان . افشار برای چندمین بار دربارة این سنگ یادداشت می نویسد:« آیا نباید میراث فرهنگی چنین گوهری را به موزه یا وسط یکی از میدانهای سیرجان منتقل کند. هرچه از این سنگ کاسته و خراب شود گناه اخرویش متوجه رؤسای میراث فرهنگی سیرجان است »