فرخنده باد نوروز

ابوالقاسم سعیدی، موزه هنرهای معاصر، آبستره گلها، رنگ روغن روی بوم 210×160 تاریخ 1973
ابوالقاسم سعیدی، موزه هنرهای معاصر، آبستره گلها، رنگ روغن روی بوم 210×160 تاریخ 1973

 

آخرین روزهای زمستان است

از سرِ شاخِ این برهنه چنار

مرغکی با ترنمی بیدار

می‎زند نغمه، نیست معلومم

آخرین شِکوه از زمستان است

یا نخستین ترانه‎های بهار

  محمدرضا شفیعی کدکنی