One Comment

  1. Pingback: مجالس صوفیه،تصوف پدیده ایست تاریخی که مانند هر پدیدۀ تاریخی دیگر مراحلی را طیانتقاد از تصوف در گذشته هم وجود داشته است. یکی از نقطه ضعفها ، ی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour