فرخنده باد نوروز94

نقاشی از ابوالقاسم سعیدی
نقاشی از ابوالقاسم سعیدی

تحويل‌

اي‌ ز تو نورِ دل‌ و ديدارِ ما

گردشِ انديشة‌ بيدارِ ما

اي‌ ز تو رويان‌ زمستان‌ و بهار

اي‌ تو گردانندة‌ ليل‌ و نهار

اي‌ ز تو تغييرِ حال‌ و سال‌ها

حالِ ما را كُن‌ تو خوشتر حال‌ها

( ترجمه ای از : استاد شفیعی کدکنی)

Bokhara-3