بخارا 103 منتشر شد

JELD 103 EMAILبا ویژه‎نامه شماره 103 مجله بخارا به گذشته برمی‎گردیم و یادی می‎کنیم از محمدعلی جمالزاده، پدر قصه‎نویسی مدرن ایران. اما این شماره بخارا از مقالات و نوشته‎های بزرگانی همچون محمدرضا شفیعی کدکنی،ژاله آموزگار، محمدرضا باطنی، کامران فانی ، محمود دولت آبادی و … نیز بهره گرفته است. بی‎مناسبت نیست که فهرست شماره 103 بخارا را با هم مرور کنیم: