ریچارد فرای ، ایران دوست آمریکایی درگذشت

ریچارد نلسون فرای (ایراندوست) استاد پیشین ایرانشناسی دانشگاه هاروارد در شهر بوستون آمریکا  پنجشنبه ا7 فروردین 1393 برابر 27 مارس 2014 درگذشت . نگاهی داریم به زندگی این ایرانشناس برجسته :

پروفسور ریچارد فرای
پروفسور ریچارد فرای ـ عکس از دکتر تورج دریایی

سالشمار زندگی دکتر ریچارد نلسون فرای

تولد و تحصیل

1920 (19 ژانویه): تولد بیرمنگام (امریکا)

1939: دریافت جایزة‌ دورة لیسانس از دانشگاه ایلینوی (رشتة‌ فلسفه و تاریخ)

1938 ـ 1941: تحصیل زبان فارسی و عربی و ترکی در دانشگاه پرینستون

1940: دریافت درجة فوق لیسانس تاریخ از دانشگاه هاروارد

1946: دریافت درجة دکتری در رشتة تاریخ مشرق از دانشگاه هاروارد

1946 ـ 1947: تحصیل اوستایی سُغدی از دانشگاه لندن

1991: دریافت دکتری افتخاری از دانشگاه تاجیکستان

 

تاجیکستان ـ دوشنبه ـ بخش نسخههای خطی از راست: اصغر جانفدا، لایق شیرعلی، ریچارد فرای و علی دهباشی ـ آبان 1370
تاجیکستان ـ دوشنبه ـ بخش نسخههای خطی از راست: اصغر جانفدا، لایق شیرعلی، ریچارد فرای و علی دهباشی ـ آبان 1370

اشتغال و آموزش

1946 ـ 1949: وابستة دانشگاه هاروارد

1949 ـ 1953:استادیار تاریخ و زبان‌شناسی تطبیقی دانشگاه هاروارد

1953 ـ 1957: دانشیار دانشگاه هاروارد

1967 ـ 1990: استادیار ایرانشناسی دانشگاه هاروارد (کرسی آقاخان)

1958 ـ 1959: استاد مهمان دانشگاه فرانکفورت

1966 ـ 1967: پژوهشگر مهمان موزة اریمتاژ پطرزبورگ

1968 ـ 1990: استاد مهمان دانشگاه هامبورگ

1990 ـ 1992: استاد مهمان دانشگاه تاجیکستان

خدمات فرهنگی

1970 ـ 1975: مدیر مؤسسة آسیایی شیراز (دانشگاه)

1970 ـ 2003: مدیر Bulletin of the Asia Institute و تأسیس اتحادیة‌ ملی امریکایی مطالعات و تحقیقات

1949: تأسیس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد

1956: تأسیس کرسی آقاخان در رشتة ایران‌شناسی در دانشگاه هاروارد

1957: تأسیس کرسی هاگوب کورکیان در رشتة ایران‌شناسی در دانشگاه کلمبیا

1964: تأسیس کرسی اُزای درانی در رشتة فرهنگ هند و پاکستان در دانشگاه هاروارد

1971: نایب رئیس انجمن شرق‌شناسی امریکا

1974: نایب رئیس اتحادیة مطالعات خاورمیانه

اغ موقوفات دکتر محمود افشار ( چهارشنبه سوم تیر 83 ) دهباشی، ایرج افشار، پروفسور فرای و دکتر محقق داماد
باغ موقوفات دکتر محمود افشار ( چهارشنبه سوم تیر 83 ) دهباشی، ایرج افشار، پروفسور فرای و دکتر محقق داماد

مجله‌ها

1950 ـ 1957: سردبیری Spelum

1958 ـ 1965: سردبیری Artibus Asiae

1956 ـ 1977: عضو هیأت تحریری Central Asiatic Society

1966 ـ : عضو هیأت تحریری Indo – Iranca

1976 ـ : عضو هیأت تحریریJornal of Mithraic Studies

کوشکک لورا ـ جمعه 5 تیر 83 فرای، منوچهر ستوده ـ بهرام افشار و مجید مهران ، نیکو ـ ایرج افشار و علی دهباشی
کوشکک لورا ـ جمعه 5 تیر 83 فرای، منوچهر ستوده ـ بهرام افشار و مجید مهران ، نیکو ـ ایرج افشار و علی دهباشی

نوشته‌ها
کتابشناسی نوشته‌های دکتر فرای از روی صورت تنظیم و چاپ شده درBulletin of Asia Institute  سال 1990 با دنبالة آن به چاپ رسیده است. از مهرداد ملک‌زاده، ‌محمود امیدسالار، تورج دریایی، فریبا افکاری و آرش افشار که اهتمام در ارسال آن فهرست‌ها کرده‌اند تشکر می‌شود