ایران یکی از شریف ترین فرزندان خود را از دست داد

امروز صبح ـ سه شنبه پنجم فروردین 1393 ـ دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، پس از یک ماه بیماری در بیمارستان مهر درگذشت

ویژه نامه ای که مجله بخارا در آذر و دی 1384 به مناسبت هشتاد سالگی استاد منتشر کرد
ویژه نامه ای که مجله بخارا در آذر و دی 1384 به مناسبت هشتاد سالگی استاد منتشر کرد