نوروز مبارک

دختر تاجیک در آیین نوروزی ـ عکس از افشین شاهرودی
دختر تاجیک در آیین نوروزی ـ عکس از افشین شاهرودی

تحویل

ای ز تو نورِ دل و دیدارِ ما

گردشِ اندیشۀ بیدارِ ما

 

ای ز تو رویان زمستان و بهار

ای تو گردانندۀ لیل و نهار

 

ای ز تو تغییر حال و سال‎ها

حالِ ما کُن تو خوشتر حال‎ها

( ترجمه شفیعی کدکنی )