جشن نامۀ سایه در بخارا منتشر شد

Bukhara 95-96

سرانجام پس از تأخیری که به علت کاغذ برای مجله بخارا پیش آمده بود، شماره 96-95 در یک مجلد از صبح روز دوشنبه در دکه‎ های روزنامه فروشی و کتابفروشی‎ های تهران و شهرستان ها عرضه می شود.

در این شماره بخارا، علاوه بر جشن نامۀ سایه ، شعر منتشر نشده ای از وی نیز برای اولین بار ارائه شده است و همچنین مقالات منتشر نشده ای از شفیعی کدکنی ، داریوش شایگان، محمد علی موحد، بهرام بیضایی، جلال خالقی مطلق ، سیروس پرهام ، پوری سلطانی، محمدرضا باطنی ، محمود دولت آبادی و …. در پانصد و پنجاه صفحه منتشر شده است.

با هم مروری داریم بر بخارا 96-95 :

نقد ادبی

نقش ایدئولوژی در تغییرِ معیارهای هنری / محمدرضا شفیعی‏کدکنی

سیاست‌‌نامه و فتاوای جهانداری/محمدعلی موحد

لُعبتِ چشم و لُعبتِ دیده/ بهرام بیضایی

نقدی بر نقدی/ جلال خالقی‌مطلق

فلسفه هنر

سفر من در قرن پانزدهم میلادی/ داریوش شایگان/ نازی عظیما

جهان اسلامی

جهانبینی دوستی در نظام اخلاق اسلامی / سید مصطفی محقق داماد

ایرانشناسی

شاهنامهپژوه ناشناخته: علیرضا شاپور شهبازی/ محمود متقالچی

دو یادداشت از جواد نیستانی و سیروس پرهام دربارۀ گنجینۀ غار کلماکره

در باب تردید در اصالت شیردال بازگشته/ امیر آروند

گزارشی از ششمین گردهمایی دوسالانۀ انجمن جوامع فارسیزبان/ عسکر بهرامی

کهنترین تصویر رستم و رخش او در نقاشیهای پنجکنت/ابوالفضل خطیبی

وارت گِز سورِنیان (هنرمند ارمنی)/ اُوانس اُوانسیان

ایرانشناسی در کشورهای آلمانیزبان

ایرانشناسی در کشورهای آلمانیزبان (10)/ سعید فیروزآبادی

سند گزارش دیدار نمایندۀ سوئیس در ایران با دکتر محمد مصدق

 اعطای مدال گوته به محمود حسینیزاد  / کتاب نامههای پولاک از ایران

تاریخ    

آرش شواتیر که بود؟/ تورج دریایی

تاریخ معاصر

دکتر محمد مصدق ریاست کمیسیون تطبیق حوالجات مالیه/ ناصر تکمیل همایون

گزارشهای مطبوعات و احساسات مردم ایران در جریان صادر شدن نفت ملّیشدۀ ایران به ژاپن، در سال ۱۳۳۲/ هاشم رجب زاده

جشننامه هــ  الف سایه

جانانه (این شعر برای اولینبار منتشر میشود)

گزارش شب هــ الف  سایه/  ترانه مسکوب

گزارش تصویری شب هــ الف  سایه

جواد آتشباری، مجتبی سالک، ژاله ستار، مسیح آذرخش، امید طاری‌فرد، ستاره حیدری

استاد مسلّم زبان فارسی/ محمد افشین‌وفایی

غزلی پیشکش به سایه/ سیمین بهبهانی

سه گفتار دربارۀ سایه و شعر او / محمدرضا شفیعی کدکنی

همیشه با شما بودهام/ محمود دولت‌آبادی

زیستن با سایه و مرتضی کیوان/ پوری سلطانی

پدرم سایه/  یلدا ابتهاج

از باور خودم گفتم و با صداقت گفتهام/ هـ  الف  سایه

 شب در سایه/  سپیده صنعتکار

خواب خوش در سایۀ دیوار سایه/  محمد ابراهیم باستانی پاریزی

با «سایه» در سایۀ خاطرات/ ایرج افشار

سایه روشنهاى شعر «سایه»/  نادر نادرپور

درباره زمین/ مهدى اخوان ثالث‏

سالشمار زندگی امیرهوشنگ ابتهاج (هـ  ا  سایه)

 هفده شعر از هــ  ا سایه:

 زبان نگاه / شبگیر / کاروان / هنوز آیا / در کوچهسار شب / لبِ خاموش / بعد از نیما /آینه در آینه / یادگارِ خونِ سرو / با نیِ کسایی / ارغوان / مهرگیا / تاسیان /پنداشت / داس و گل / قصۀ رودی خُرد که به دریا میرفت / زندگی

سرودههای سایه در موسیقی ایران/ مهدی فیروزیان

شعر سایه در آثار موسیقی ایرانی / تصنیفها / دربارۀ سپیده

قلمرنجه

قلمرنجه (18)/ بهاءالدین خرّمشاهی328

سایۀ خورشید سواران طلب /  بار دیگر نگاهی به حافظ به سعی سایه (بعد از 15 سال)

آویزهها

آویزهها (12)/ میلاد عظیمی

درگذشت محمد زهرایی / کتابی دیگر از مسکوب/ عشق نولدکه به تحقیق 359

پارههای باستانشناسی

پارههای باستانشناسی (7)/ شهرام زارع

 تولد پنجاهمین شمارۀ یک مجلۀ ماندگار /  تقلید معماری خاور دور /  آثار ایرانی در فهرست میراث جهانی /  شیردالِ «نمادین»

پنج مقوله

پنج مقوله (3)/ ناصرالدین پروین378

یادی از جمالزاده به مناسبت سالمرگش / میترا در هلوسیا / معمای خاندان خزیمه 392

شبهای بخارا «شب دکتر محمد رضا باطنی»

زمینه و سابقۀ علمی دکتر باطنی/ علی دهباشی

پژوهشگری که بر سرِ اصول اخلاقی خود حاضر به معامله نشد/ مجدالدین کیوانی

آشنایی من با دکتر باطنی  /  داود موسایی

دكتر باطنی زبانشناسی آگاه از تبار «مقوله و میزان»/رضا نیلی‎پور

 جامعه شناسی زبان/ یحیی مدرسی

دکتر محمد رضا باطنی کیست؟ مردی فراتر از عهد خود/ عبدالرحمن نجل رحیم

دکتر باطنی از نگاه شاگردانش/ زهرا احمدی‌نیا

بحثی در ژورنالیسم آقای دکتر باطنی/ سیروس علی‌نژاد

ماجرای دانشگاه تهران و/محمدرضا باطنی

تاریخ نشر

تاریخ نشر کتاب در ایران (21) / عبدالحسین آذرنگ463

متفقین در ایران و سانسور رسانهها / زبان انگلیسی و تاثیر آن بر نشر ایران

پراکندهها

پراکندهها (4) / پژمان فیروزبخش

اشعار سلطانولد در بیان اتمام مثنوی مولوی /تصحیح واژهای در کتاب الصیدنه، سیج اسفوج / رسمالخط «ها»ی جمع در نسخههای خطی / کاغذ سیالکوتی

یادداشتها

خواجه و حجله (در باب بیتی از حافظ)/ سعید حمیدیان

نامهای از دکتر احمد مهدوی دامغانی

دربارۀ نمایشگاه استوانۀ کورش بزرگ در ممالک متحدۀ آمریکا/ تورج اتحادیه

قدردانی از پری صابری در حضور هنرمندان/ علی رستگار

معرفی و نقد کتاب

احوال دل گداخته/ سامان طهرانی

بالابلندیهای ایران/ احمد شکیب آذر

آینهای برای امیر مسلمان/ فرزانه قوجلو

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قارّه (جلد سوم)/ مهدی فیروزیان

منتخبی از ژاپنیّاتِ ایرانیان در عصر تجدد

آندره مالرو و امید/ معصومه علی‌اکبری

یاد و یادبود

از سیوم اقلیم چون رفت آیتی/حبیب راثی تهرانی