2 Comments

  1. 1

    اسد مشرف زاده

    باسلام وسپاس وآرزوی سلامت برای جناب دهباشی عزیز که سالهای سال تندرست زیسته و دار ای بزرگ مجله بخارا وانتشار آن باشند

  2. 2

    سيدمحمد سلامي پور

    استاد اسماعیل کهرم ازنام آوران عرصه دانش وپژوهش درزمینه محیط زیست می باشند و شایسته است که مسئولا کشور ازتجربیات ودانش ایشان برای کاهش بحران ریست محیطی بیشتر استفاده کنند. ازجناب دهباشی هم بخاطر برگزاری چنین نشستی سپاسگزارم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour