One Comment

  1. 1

    ابوالقاسم قاسمی مدیر دفتر شیرازویرایش

    یادش گرامی بود. در طول عمرش واقعا جان بسیاری از افراد را از مرگ نجات داد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour